Välkommen till Idrottsservice!
- Mer tid till din förening -

Idrottsservice Västerbotten AB (svb)

Idrottsservice Västerbotten AB (svb) är ett socialt företag helägt av Västerbottens Idrottsförbund. Ändamålet med bolaget är att avlasta föreningslivet med det man upplever som tyngst. Därigenom bidrar vi till att sänka trösklarna för rekrytering av de förtroendevalda som det är svårast med att rekrytera, ordföranden och kassörer. Vi bidrar också till bättre ordning och reda i våra föreningar, med styrelser som har bättre kontroll. Men framför allt bidrar vi till att våra föreningar kan ägna mer tid åt att utveckla verksamheten - mer tid till idrott! Vårt utbud styrs av efterfrågan och vi skräddarsyr upplägget efter varje förening. Vi erbjuder tjänster inom ekonomi (bokföring, bokslut och fakturering), personal (löner, arvoden, skatter), administration (medlemsregister, hemsida, kanslitjänst), styrelsestöd (rådgivning, utbildning) samt praktiska tjänster (som t ex. fastighets- och anläggningsskötsel). 

Vår målgrupp är föreningslivet, främst idrottsföreningar men också en lång rad andra typer av föreningar. Tack vare detta har vi byggt upp unik kompetens på just föreningar och deras ekonomi, som skiljer sig en del från företag. 

Vi hjälper idag drygt 80 organisationer med ekonomihantering och/eller lönehantering. Vi gjorde under 2019 bland annat ca 60 bokslut och administrerade varje månad ca 180 löner och 4-500 arvoden. 

Våra praktiska tjänster är precis i sin linda. Vi startar upp verksamheten under 2019 med några få kunder i Umeå-området och planerar därefter att utöka till fler föreningar och fler platser i länet.  

Idrottsservice är en tydlig del av familjen Västerbottensidrotten tillsammans med Västerbottens Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Idrottsservice är en non-profit verksamhet som är en naturlig samarbetspartner för Idrottsrörelsen, annat ideellt föreningsliv, offentliga förvaltningar och offentligt ägda företag samt ideellt ägda företag, främst i Västerbotten.

Idrottsservice är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vi tar därmed ett socialt ansvar och arbetar aktivt med arbetsträningsplatser och anpassade anställningar för individer som behöver komma tillbaka till, eller in i arbetslivet och/eller har ett rehabiliteringsbehov kopplat till en funktionsnedsättning. Därför är arbetsförmedlingen och andra aktörer inom arbetsmarknadsområdet andra helt naturliga samarbetspartners.


Idrottsservice bemannar Fritidsbanken i Umeå, där arbetsträningsplatser, praktik och anpassade anställningar är en viktig del för att verksamheten ska fungera. Läs mer på www.fritidsbanken.se för att få veta mer om Fritidsbanken.